updated image booklet june.jpg

                                                           Download the Sheconomy Discount Booklet in the link below!

                                                       

                                                         https://sites.google.com/view/sheconomy-discount-booklet/home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messagg minn Jane Chircop

President WICCI Malta

Women’s Indian Chamber of Commerce and Industry Malta India Bilateral Business Council

 

Gheziez huti Maltin u Ghawdxin,

 

Quddiem ir-realtajiet li qed jaffaccjaw il-familji kollha, hija dik ta' l-gholi tal-hajja. WICCI Malta, li jikkonsisti minn President, Vici President u 22 kunsilliera mara, kollha esperti fil-qasam taghhom bi pjacir inhabbar li hrigt b'din l-idea u kuncett gdid, minn qalbi, li gie ikkoordinat flimkien mal- kunsilliera, fejn qieghdin noffru u nirregalaw lil 180,000 familja intitolati madwar Malta u Ghawdex, dan il-ktejjeb bl-iskonti li jismu “SHEconomy Discount Booklet.''

 

Dan il-ktejjeb digitali ghandu skonti minn negozji zghar, generalment tal-familja u b'hekk fl-istess hin, wiehed jghin lil iehor ghal dawn innegozji ukoll li ntlaqtu fil-pandemija. Il-ktejjeb huwa edizzjoni limitata ghal perjodu ta' sena li jiskadi fl-ahhar ta’ Gunju 2023 u jista' jintuza kull hin minn kull membru tal-familja li se tinvestu €5 bhala kontribuzzjoni amministrattiva, filwaqt li jiffrankalkom mijiet jekk mhux eluf ta’ Ewro maghtul is-sena kollha.

 

Dan il-ktejjeb se jkun qed jigi ukoll aggornat kull bidu tax-xhar fuq ilwebsajt www.wiccimalta.com peress li ghandna negozji ohra li jixtiequ jaghtu sehemhom. Mhux se jkun hemm bzonn li l-individwu jerga ihallas.

 

Fil-kampanja elettorali tieghi fejn hrigt bhala Kandidata Indipendenti flelezzjoni generali 2022 f''isem WICCI Malta biex inkun il-vuci tassocjeta' civili, ghandi l-unur nghid li ghamilt kampanja sostenibbli minghajr ma ntuzaw l’ edba karti.

 

Bil-flus li gew iffrankati fuq il-Marketing, se jkunu qed jinaghtaw lura lil 180,000 familja biex nghinu lin-negozji z-zghar u tiffrankaw eluf filkonsum taghkom fis-sena. Minn qalbi nixtieq li dan il-ktejjeb digitali jkun t' ghajnuna kbira kif weghedt fil-Kampanja Elettorali 2022.

 

Tislijiet,

 

Jane Chircop

President WICCI Malta

******************************************************************************************************************************************************

Message from Jane Chircop

President WICCI Malta

Women’s Indian Chamber of Commerce and Industry Malta India Bilateral Business Council

 

 

Dear Maltese and Gozitan brothers and sisters,

 

The reality that all families are facing now, is that of the cost of living. WICCI Malta, consisting of a President, a Vice President and 22 female councilors, all experts in their field, is pleased to announce this new idea and concept, from the bottom of my heart, which has been coordinated with the councilors, where we are offering to give away 180,000 entitled families across Malta and Gozo. This discount booklet is called “SHEconomy Discount Booklet.”

 

This digital booklet has discounts from small businesses, usually family businesses, and thus, at the same time, one helps the other for these businesses which have also been hit by the pandemic.

 

The booklet is a limited edition for a period of one year expiring end of June 2023 and can be used at any time by any family member who will invest a €5 as an administrative contribution, while saving you hundreds if not thousands of Euros all year round.

 

This booklet will also be updated every beginning of every month on the website www.wiccimalta.com as we have other business companies that would like to contribute. There will be no need for the individual to pay again.

In my election campaign, where I contested as an Independent Candidate in the 2022 general election on behalf of WICCI Malta to be the voice of civil society, I have the honor to say that I campaigned sustainably without the use of paper.

 

With the money that have been saved on Marketing, it will be given back to 180,000 families to help small businesses and save thousands in their consumption per year. From the bottom of my heart I hope that this digital booklet will be of great help as I promised in the 2022 Election Campaign.

 

Yours Sincerely,

Jane Chircop President WICCI Malta

maltese flag.jpg